Diller

Genel Bilgi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

 

 

     

 

 

 

2010-2011 eğitim-öğretim döneminde 120 öğrenci ile lisans düzeyinde öğretim faaliyetlerine başlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, birbiriyle yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimi alan öğrenciler, kamu ve özel sektörde bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerle donatılmanın yanı sıra, toplumsal, siyasal ve düşünsel konularda bilimsel bir bakış açısı kazanırlar.

Çağdaş ilkeler ışığında geleceğin yöneticilerini yetiştirme amacı doğrultusunda, bir yandan  kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev alacak nitelikli bireyler yetiştirmek, diğer  yandan da bu kurum ve kuruluşlarda halen çalışmakta olan kişilerin mesleki bilgi ve  becerilerini geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Bu anlamda, bölümümüzün kamu yönetimi öğretimindeki temel hedefi, öğrencilerimizin  toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmak, yönetim süreçlerini ve siyasal olayları  derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek, politik, ekonomik, toplumsal  ve hukuksal konularda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Amacımız sadece siyasal ve toplumsal olayları vurgulayan değil, bunun yanında bu siyasal ve toplumsal olayları bilimsel açıdan değerlendirerek sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm  üretebilen nitelikli bireyler yetiştirebilmektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans düzeyinde ders programı, kamu yönetiminin temel boyutlarına (anayasa hukuku, yönetim hukuku, yönetsel yargı, kamu maliyesi, yerel yönetimler, Türk yönetim tarihi vb.) eğilmekle kalmaz; yönetim alanının teknik konularını da (muhasebe, personel yönetimi, ekonomik ve mali yönetim, vergi sistemi vb.) ele alır. Bunlara ek olarak ana hukuk dallarının (medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku, uluslararası (özel ve kamu) hukuku) yanı sıra siyaset bilimi (siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, Türkiye’nin toplumsal yapısı, çağdaş devlet düzenleri, siyaset sosyolojisi, Türk siyasal yaşamı vb.) açısından da zengin ve disiplinlerarası bir program sunulmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencileri Erasmus ve Farabi programları ile yurtdışı ve yurtiçindeki  üniversitelerde belirli dönemler boyunca eğitim görme, bilgi ve görgülerini arttırma  imkanına sahiptirler.

Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak lisans öğrencileri, merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alabileceklerdir. Yaptıkları işe ve çalışacakları kuruma göre vali, kaymakam, idari hakim, diplomat, müsteşar, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebilecekler, bürokrasinin çeşitli kademelerinde devlet memuru ve yönetici olarak görev yapabilecek, özel sektör kuruluşlarının yönetim kademelerinde çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansüstü düzeyde ise "Yönetim Bilimi", "Siyaset ve Sosyal Bilimler", "Kentleşme ve Çevre Sorunları" ile "Hukuk Bilimleri" olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde verilecek lisans ve lisansüstü dersler, yapılacak seminerler ve diğer bilimsel etkinlikler, bu anabilim dalları ve onların alt bilim dallarında yetkinleşmeyi sağlayacak biçimde geniş bir yelpazede planlanmıştır.

 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

 

 

Türkçe