Diller

Program Yeterlilikleri

Programı tamamlayan öğrenciler,
1.   Siyaset Biliminin temel kavramlarını tanımlamak, açıklamak, eleştirmek ve değerlendirmek, klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek.
2.   Türkiye’de ve dünyada gelişen siyasi olayları takip etmek ve eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmek
3.   Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek.
4.   Siyasal ve kamu alanda sorunlara insan hakları, kamu hukuku, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yaklaşabilmek ve çözüm üretebilmek.
5.    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
6.   Devletlerarası, devletlerüstü ve devletler aşırı ilişkileri anlamak, sınıflandırmak ve eleştirel değerlendirme becerisine sahip olmak
7.   Türkiye’nin toplumsal yapısını şekillendiren sosyo-ekonomik olguları ve siyasal olayları anlama ve yorumlama yeteneği kazanmak.
8.   Kamu hukuku ve özel hukuk çerçevesinde kamu yönetimi ile ilgili sorunları anlamak ve yorumlamak.
9.   Türk kamu yönetimi, Türk yönetim tarihi, yerel yönetimler ve karşılaştırmalı yönetim gibi kamu yönetiminin farklı konularında örneklemeler yapabilme ve saptamalarda bulunmak.
10.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, sosyal ve bilimsel değerlere sahip olmak.
11.Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
12.Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek, disiplinlerarası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek
özelliklerine sahip olacaklardır.
Türkçe